យើងខ្ញុំ​មាន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​បន្ថែម​មុខងារ​ផ្សេងៗ​ដែល​មិនមាន​ក្នុងកម្មវិធី​ SANKOR 3.0 ទៅ​តាម​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់អតិថិជន​នីមួយៗ​។ ប្រសិនលោកអ្នក​មាន​ចំងល់​សូម​ទាក់​ទងមក​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ឬអ៊ីម៉ែល​​ដែល​មាន​នៅលើ​គេហទំព័រ​នេះ ឬក៏មក​កាន់ការិយាល័យរបស់​យើង​ខ្ញុំផ្ទាល់។