សេវាកម្មបន្ថែមផ្សេងៗ៖

 

ការទិញដ៏មែន (Domain) តំលៃ៖ ថ្លៃដ៏មែន + ២០%

យើងខ្ញុំមាន​ផ្តល់សេវាកម្មចុះឈ្មោះ គ្រប់គ្រងដ៏មែនជូនអតិថិជន​ណាដែលមិនអាច​​ឬមិនចង់ទិញដ៏មែន​ដោយ​ខ្លួនឯង។ ​បើអតិថិជន​មិន​​អាច​គ្រប់​​គ្រង​​ដ៏មែន​​ដែល​​បាន​​ទិញ​​ដោយ​ខ្លួន​ឯងបាន យើង​ខ្ញុំអាច​ជួយ​គ្រប់គ្រង​​ជំនួស​បាន។ ធម្មតា​ដ៏មែនដែលបាន​ទិញរួចហើយ លោកអ្នក​ត្រូវចេះផ្លាស់ប្តូរ Name Server បង្កើតអ៊ីម៉ែល ហើយ​ត្រូវបង់ប្រាក់ជាប្រចាំឆ្នាំ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញ​ដ៏មែែនទូទៅ​ដោយខ្លួនឯង​សូម​​ទៅ​កាន់ គេហទំព័រនេះ Godaddy តែបើចង់ទិញដ៏មែនសំរាប់​ប្រទេសកម្ពុជា (.kh) ត្រូវទាក់ទង​ទៅ  ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍។

 

 

ការប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល  តំលៃ៖ ៣០ ដុល្លារ​ក្នុង១ឆ្នាំ

យើង​ខ្មុំក៏មានផ្តល់សេវាកម្មខាង​បង្កើត​និង​គ្រប់គ្រងអ៊ីម៉ែល។ តំលៃ​នែការប្រើ​ប្រាស់សេវាកម្ម​នេះគឺ ៣០ ដុល្លារ​ក្នុង១ឆ្នាំ ដោយមិនកំណត់ចំនួនអ៊ីម៉ែលដែលចង់បង្កើត។

 

សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរ បន្ថែមព័ត៌មាន  តំលៃ៖ ៣០ដុល្លារក្នុង១ខែ

ប្រសិនបើអតិថិជនមិនចង់​ឬគ្មានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្តូរ បន្ថែមព័ត៌មានដោយ​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់ យើង​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើការ​ជំនួស​បាន។ តំលៃ​ក្នង​ការ​ប្រើប្រាស់​​សេវាកម្ម​នេះគឺ ៣០ដុល្លារក្នុង១ខែ។

 

សេវាកម្មជួយផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រ  តំលៃ៖ ២០ដុល្លារក្នុង១ខែ

បន្ទាប់​ពីបង្កើត​គេហទំព័រហើយ ការងារបន្ទាប់គឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រដើម្បីអោយ​គេស្គាល់​តាមរយៈ​បណ្តាយ​សង្គមឬម៉ាស៊ីន​ស្វែងរកផ្សេងៗ។ តំលៃ​ក្នងការប្រើប្រាស់​សេវាកម្មនេះគឺ ២០ដុល្លារក្នុង១ខែ។