កម្មវិធី SANKOR ផ្តល់​លក្ខណៈងាយស្រួល​ដល់ការរចនា។ ដូចនេះ​ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំត្រូវការ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលណាដែល​មានជំនាញខាង​រចនា​គេហទំព័រ។ ប្រសិន​បើ​ក្រុមហ៊ុន​ឬ​បុគ្គល​ណា​មាន​​ការ​​ចាប់​​អារម្មណ៍​ សូមទាក់ទងមក​កាន់ sankor@e-khmer.com ឬទូរស័ព្ទ​លេខ ០៨៨៧៧៦៦៤១៧។