ខ្ញុំចង់​មាន​គេហទំព័រមួយ​សំរាប់​ខ្លួនឯង​​ឬក្រុម​ហ៊ុន​ឬអង្គការ តែខ្ញុំមិនដឹងត្រូវចាប់ផ្តើម​ពីអ្វី។​តើ​ខ្ញុំត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច?

→ ក្នុង​ករណីនេះ​សូម​ទាក់ទងមកយើងខ្មុំ​ផ្ទាល់តាម​រយះទូរស័ព្ទលេខ​ ០៨-៨៧៧៦-៦៤១៧

ខ្ញុំមានដមែន(Domain) រួច​ហើយ​ ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់​ប្រើ​ SANKOR ជាមួយ​ដមែន​នោះ ​តើ​ខ្ញុំត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច?

→ សូមអាន​ទំព័រនេះបន្តរ

ខ្ញុំចង់ទិញដមែន(Domain) ដោយខ្លួនឯង​​ ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់​ប្រើ​ SANKOR ជាមួយ​ដមែន​នោះ ​តើ​ខ្ញុំត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច?

→ សូមអាន​ទំព័រនេះបន្តរ

ខ្ញុំមាន​គេហទំព័ររួច​ហើយ ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់​ផ្ទេរមកប្រើ​ជាមួយ SANKOR ជំនួស​វិញ ​តើ​ខ្ញុំត្រូវធ្វើ​ដូចម្តេច?

→ សូមអាន​ទំព័រនេះបន្តរ